Retribucions

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

Acordar la dedicació exclusiva de NARCÍS FAJULA I AULET, Primer Tinent d’Alcalde a partir de l’1, setembre, 2015. Sou íntegre, anual : 37.000 € en 12 mensualitats. 

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA:

Establir que amb efectes de 15 de juny, data de la resolució d’alcaldia de delegacions als regidors s’estableixen les següent indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans municipals col·legiats dels regidors/es: Ple, 120€; Junta de Govern i comissions de delegats per a l’ estudi, informe i consulta previstes a l’art.48.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 60€; Comissió Informativa, 30€. 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map