Notícies

Notícies


L’Ajuntament de Sarrià de Ter manté, per al 2017, les mateixes ordenances fiscals. És a dir, sense modificacions. La majoria d’impostos, taxes i preus públics, per tant, es mantenen en els mateixos nivells que el 2016 (i que de fet, es mantenen des de 2014).
La congelació dels impostos també comporta un manteniment de les bonificacions i exempcions aplicades en els exercicis anteriors i que tenen una vocació clarament social i amb la voluntat d’ajudar a les famílies amb més dificultats. En aquest sentit, es tracta de mesures que tenen la voluntat de buscar elements que ajudin a generar una major progressivitat i al mateix temps atendre a la realitat social actual. En aquest sentit s’han previst bonificacions tendents a ajudar a les famílies amb menys ingressos i diferents problemàtiques socials derivades del context econòmic actual .

En concret, es proposa:

  1. Ordenança Alternativa de Pagament. La primer mesura que adopta l’Ajuntament de Sarrià de Ter, es adoptar aquest ordenança imprescindible en el context econòmic actual. El text contempla diferents realitats socioeconòmiques i per aquest motiu obre la porta a l’execució alternativa de certes taxes i preus públics de mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat. 
  2. Es mantenen les bonificacions a l’IBI (d’entre un 10 i un 30%) de la mateixa manera que es mantenen les clàusules i situacions socials, com les famílies monoparentals amb una bonificació del 50%. O les famílies que hagin tingut un membre de la unitat familiar més de 183 dies en situació d’atur, que també tindrà un 50% de bonificació. 
  3. Mantenim el gravamen d’un 75% els edificis que es trobin en un situació de paralització des de fa 2 anys amb la llicència d’obres caducada i sense pròrroga atorgada. Amb l’objectiu de prendre mesures davant la situació de frenada immobiliària i per tal d’evitar moltes obres parades. No es tracta, en cap cas, de gravar solars i obra acabada sinó que aquesta clàusula pretén lluitar contra les estructures de ciment inacabades que està deixant la crisi econòmica en el sector de la construcció i que es converteixen en elements de risc d’insalubritat i seguretat, fins i tot. La vocació és incentivar la finalització d’aquestes obres. 
  4. Noves mesures de bonificació de l’IAE: per estimular la contractació. Amb l’objectiu d’incentivar el creixement i desenvolupament de les empreses ja establertes al municipi, s’adopten dues mesures de bonificació. En concret, la primera a partir del tercer any de vida de l’activitat una bonificació del 30% en el quart del 20% i en el cinquè del 10%. I una segona bonificació del 10% de la quota al es empreses que hagin incrementa el nombre de treballadors fixos en un mínim del 10 per cent respecte la mitjana de personal de l’any immediatament anterior.


    Ampliació de les bonificacions per obres de millora energètica

    En la línia del que planteja l’equip de Govern en relació a les bonificacions fiscals, cal dir que en el passat ple es va aprovar (per unanimitat) una petita modificació de l’article 4.2. de l’Ordenança de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres. La voluntat es reforçar l’ajuda que ja es feia fins ara per a les reformes dels edificis més antics del poble. El nou redactat (que clarifica les casuístiques) pretén cobrir totes les intervencions que “millorin la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici i suposin la reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis”, bonificant-se el 95% del cost de l’impost.

    El consistori considera que aquesta pot ser una ajuda que incentivi –en part- la pressa de decisions a l’hora de millorar les finques a Sarrià de Ter i en tot cas, una col·laboració indirecta en la millora del nostre entorn i la reducció de les emissions de CO2.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map