Notícies

Notícies


La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Requisits

    Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu   o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

    Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

    Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

    No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

    No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

    No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

    Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Què ofereix

L'Estratègia de” Emprendimiento y Empleo Joven”, en la qual s'emmarca la Garantia Juvenil, contempla un catàleg de mesures ajustades als diferents perfils de joves. Les mesures previstes es vertebren entorn de quatre eixos principals d'actuació:

    Millora de la intermediació
    Millora de l'ocupabilitat
    Estímuls a la contractació
    Foment de l'emprenedoria

Un total de 100 mesures per facilitar la inserció dels joves al mercat laboral, el foment de l'esperit emprenedor, així com la millora de l'ocupabilitat.

A Sarrià et pots informar i apuntar cada segon i quart dijous de mes al Centre de Visitants del Gironès o bé enviant un mail a garantiajuvenil@girones.cat

Per més informació Garantia Juvenil
 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map