Notícies

Notícies


El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha incoat l’expedient administratiu número G1RA170103 a la revisió anticipada d’ofici de l’autorització ambiental de l’activitat de fabricació de paper de l’empresa Papelera de Sarrià SL, i dins del termini de 30 dies del tràmit d’informació pública, passa a formalitzar frontal oposició al Projecte Tècnic presentat i a l’autorització ambiental sol·licitada.

 

Amb l’objectiu d’informar a la ciutadania de Sarrià de Ter i d’oferir la possibilitat de personalització a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin personar-se en dit expedient, l’Ajuntament posa a la disposició dels veïns que vulguin exercir el seu dret de personar-se com a part implicada, el document pertinent per dur a terme la seva manifestació personal.

Aquest document el podran presentar per tres canals diferents:

  1. A les oficines de la Generalitat en Girona ciutat.

  2. A l’Ajuntament de Sarrià on el trobaran imprès i només caldrà que la persona interessada l’ompli amb les seves dades personals i el signi.

  3. Via telemàtica en la següent adreça electrònica: https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ING001SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FPeticio-generica%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

Per fer-ho per via telemàtica, un cop dins de l’enllaç anterior, triarem l’opció

 

3. Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda. Un cop dins d’aquesta opció, se’ns demanarà que adjuntem l’arxiu degudament complimentat i signat.

 

Per emplenar i signar el document tindrem dues opcions:

 

  1. Escriure les nostres dades i signar digitalment. Aquesta opció només la podran fer servir aquelles persones que tinguin signatura digital.

 

  1. Escriure les nostres dades i signar amb la nostra signatura manual escanejada o fotografiada.

 

*El proper dimecres dia 7/8/2019, de les 9 a les 13 hores, l’Ajuntament instal·larà una carpa dins del recinte del mercat per tal d’ampliar la informació als ciutadans i ciutadanes de Sarrià de Ter que vulguin exercir els seus drets d’al·legacions.

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map