Skip to content

Agenda Urbana de Catalunya

L’Agenda Urbana de Catalunya ha de ser l’eina que permeti potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització.

La planificació urbana és un instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per aconseguir-ho, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida.

L’Agenda Urbana de Catalunya es basa en sis eixos temàtics que recullen els objectius i reptes que es plantegen a la Declración de Quito i a l’Agenda 2030. 

Garantir un entorn urbà saludable lliure de contaminació. Reduir l’impacte mediambiental de les ciutats mitjançant serveis urbans més eficients i sostenibles i desenvolupant l’ús d’energies renovables produïdes en el medi ambient urbà.

Garantir ciutats segures, cohesionades, diverses i inclusives amb espais públics que millorin la interacció entre els ciutadans i ciutadanes. Erradicar l’exclusió, la discriminació i la vulnerabilitat.

Aconseguir entorns urbans de qualitat i ciutats que siguin accessibles per a tothom i garanteixin el dret universal a l’habitatge. Assegurar ciutats compactes i mixtes, amb densitats adequades, que permetin la proximitat a béns, serveis i oportunitats. Construir hàbitats ben equipats i intel•ligents amb accés a transport, a l‘energia i als espais públics de qualitat.

Explorar nous models de producció amb alt valor afegit associats al desenvolupament urbà. Promoure el coneixement i la innovació. Assegurar la sostenibilitat econòmica, i transitar des d’un model econòmic lineal a un de circular.

Assegurar ciutats ben articulades i connectades amb els seus territoris, dotades d’espais naturals preservats ambientalment per millorar la vida de les persones, i adaptar els territoris als efectes del canvi climàtic.

Garantir una millor gestió de les polítiques urbanes acostant-les a les necessitats de la ciutadania. Revisar el finançament als governs locals i regionals per tal de proveir a les ciutadanes i ciutadans de millors serveis públics.

Aconseguir governs més responsables i ètics.