Skip to content

Agenda Urbana Espanyola

L’Agenda Urbana Espanyola (AUE) és un document estratègic, sense caràcter normatiu, i per tant d’adhesió voluntària, que, de conformitat amb els criteris establerts per l’Agenda 2030, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió Europea, persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen en les ciutats i que busques un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels diferents camps d’actuació. 

Objectius

Objectius específics 

 1. Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu entorn territorial.
 2. Conservar i millorar el patrimoni natural y cultural i protegir el paisatge.
 3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el context natural.

Objectius específics 

 1. Definir un model urbà que fomenti la compacitat, l'equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics.
 2. Garantir la complexitat funcional i diversitat d'usos.
 3. Garantir la qualitat i l'accesibilitat universal dels espais públics.
 4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació.

Objectius específics

 1. Adaptar el model territorial i urbà als efectes del canvi climàtic i avançar en la seva prevenció.
 2. Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 3. Millorar la resiliència davant el canvi climàtic.

Objectius específics 

 1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia.
 2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua.
 3. Fomentar el cicle dels materials.
 4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge.

Objectius específics 

 1. Afavorir la ciutat de proximitat.
 2. Potenciar formes de transport sostenibles.

Objectius específics 

 1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desafavorits.
 2. Buscar la igualtat d'oportunitats des d'una perspectiva de gènere, edat i discapacitat.

Objectius específics 

 1. Buscar la productivitat local, la generació de llocs de treball i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica.
 2. Fomentar el turisme sostenible i de qualitat i els sectors clau de l'economia local.

Objectius específics 

 1. Fomentar l'existència d'un parc d'habitatge adequat a preu assequible.
 2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables.

Objectius específics 

 1.  Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart Cites).
 2. Fomentar l'Administració electrònica i reduir la bretxa digital.

Objectius específics 

 1. Aconseguir un marc normatiu i de planejament actualitzat, flexible i simplificat que millori, també, la gestió.
 2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell.
 3. Impulsar la capacitació local i millorar el finançament. 
 4. Disenyar i posar en marxa campanyes de formació i sensibilització en matèria urbana, així com d'intercanvi i difusió de la informació.