Skip to content

Sarrià de Ter

Sarrià de Ter és un municipi de la província de Girona, compta amb 5.229 habitants en una mica més de 4 km2 i una densitat mitjana de 1.257 hab./km2. Té l’origen en un primer assentament rural al costat de l’església de Sant Pau. El 1925, el creixement del nucli de Sarrià de Ter de Baix l’acaba consolidant com a parròquia independent i s’acabaria convertint en capçalera municipal de Sarrià de Ter. La construcció de la N-II als anys 50, juntament amb la implantació de la indústria paperera Torras Hostench van ser els motors de la progressiva urbanització del municipi: polígons industrials, carrers, noves àrees residencials que acabarien consolidant l’àmbit de Sarrià de Ter de Dalt. Finalment, la construcció de l’autopista AP-7, a principis dels 70, amb els seus enllaços (avui anul·lats i enderrocats), acabarien per conformar l’estructura urbana actual del municipi.

Sarrià de Ter és un municipi que s’organitza a partir de cinc barris que presenten característiques i situacions diverses conformant un conjunt de retalls (un patchwork) absent d’una estructura urbana que doni coherència al conjunt. Sarrià de Ter, com molts municipis de mida petita, és el resultat d’un creixement asimptòtic, més fruit de la casualitat i les oportunitats que van anar apareixent, que no pas d’una planificació o estratègia anticipades. Sarrià de Baix és segurament el barri més equilibrat tant per la mixtura del teixit urbà, com per la relació entre espais buits i construïts; al barri de Pla de l’Horta conviuen blocs plurifamiliars amb comerços en planta baixa i habitatges unifamiliars que dificulten aquest equilibri entre usos, així com promouen el caràcter difús de les àrees més recents; li passa el mateix al barri de Sarrià de Dalt, principalment residencial de baixa densitat. Al barri de la Rasa, als límits del municipi amb les zones agrícoles, es van construir blocs plurifamiliars de fins a cinc plantes sense resoldre la relació de vora amb les àrees limítrofes. Finalment, el barri del Pla dels Vinyers, amb una urbanització encara inacabada, aglutina tallers i cases unifamiliars de manera desordenada.

Les dinàmiques recents a l’economia productiva que s’han anat produint a tot el país, no han estat alienes a Sarrià de Ter. Si el seu creixement va estar clarament associat al boom industrial dels anys 50 i 70, en aquest moment ja ha vist com s’ha anat reduint l’activitat als polígons. En aquest context, l’any 2019, l’Ajuntament de Sarrià de Ter obté una subvenció de la Diputació de Girona per dur a terme una feina d’anàlisi, diagnosi i prospectiva sobre el futur de les àrees econòmiques. El “Pla Estratègic d’Acció per a la dinamització de les àrees d’activitat econòmica” aporta al consistori una mirada sobre el conjunt de la ciutat a partir dels espais econòmics.

Pla Estratègic d'Acció

 • En el Pla Estratègic d’Acció es van identificar els principals reptes que el municipi hauria d’afrontar i apuntava una sèrie d’accions i propostes per millorar les condicions de qualitat urbana de les àrees econòmiques, així com del conjunt de la ciutat i dissenyava una estratègia per reorientar el desplegament del recent aprovat instrument general d’ordenació urbanística del municipi, el POUM, com a mecanisme per reorganitzar el municipi i reconduir el seu futur cap a un desenvolupament sostenible i cohesionat.

El treball detectava que els esdeveniments externs han acabat per condicionar el municipi, fins al punt que la seva configuració física així ho expressa. Entre les principals problemàtiques que es van detectar destaquen

 • El desordre en la disposició dels usos en el municipi sense orientació o estratègia – acaben per crear desordre, no mixtura. 
 • Les discontinuitats físiques són constants en la trama urbana, aïllant les peces urbanes entre sí. 
 • La distribució de verds i equipaments no acaben de consolidar una estratègia d’estructuració de l’espai urbà de Sarrià de Ter. 

Situacions, totes elles que reverteixen en una baixa qualitat urbana, les dificultats per desplaçar-se pel municipi, la pèrdua d’oportunitats econòmiques o el deteriorament de l’entorn natural en el qual es troba Sarrià de Ter, d’un gran valor ecològic i ambiental. 

El treball va identificar els principals reptes sobre els qualse l’Ajuntament de Sarrià de Ter hauria de reorientar les seves polítiques, accions i el seu instrument de planificació i ordenament urbanístic:  

 • La fragmentació i la manca d’estructura de l’espai físic urbà de Sarrià que redunda en una pèrdua de qualitat urbana quan la dimensió, les característiques de compacitat i l’entorn natural responen a tots els principis de sostenibilitat urbana que s’estan reclamant des dels ODS i que es recullen a la NAUE.
 • El perill d’esdevenir ciutat dormitori pel creixent desequilibri entre oferta laboral i oferta d’habitatge. Una oferta d’habitatge atractiva pel seu preu, proximitat i bona accessibilitat a Girona, però que no reverteix en oportunitats econòmiques per al conjunt del municipi.
 • La manca d’estratègia global de promoció econòmica que resolgui el relleu generacional d’activitats tradicionals locals, diversifiqui l’oferta, millori els avantatges competitius del municipi i sigui capaç d’arrossegar al sector privat existent i atraure noves propostes.
 • La debilitat de l’articulació del sistema urbà que condiciona fortament la capacitat d’aprofitar alguns dels elements amb capacitat estructurant del municipi com són el riu Ter o la pròpia N-II, que travessen Sarrià, i de mitigar els impactes negatius que determinades instal·lacions o traces infraestructurals presenten encara avui al territori.

Agenda Urbana de Sarrià de Ter

Sarrià de Ter es troba en un punt d’inflexió en el seu desenvolupament. El Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter és una oportunitat única per construir les actuacions necessàries que reorientin el futur del municipi: potenciant la convivència entre activitat i residència, consolidant una realitat urbana de qualitat i diversa, millorant la qualitat de la experiència urbana del municipi, creant nous espais de referència i de centralitat, i facilitant i promovent un municipi a peu, proper, amb oferta de serveis variada i cohesionat. Els municipis petits i mitjans juguen un paper fonamental en l’estructuració del conjunt del país, facilitant la consolidació de població en territoris de característiques diverses, complementant estils de vida i conjugant noves relacions entre allò rural i allò urbà.
El Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter representa un pas endavant en el desplegament de les accions identificades del Pla Estratègic comentat a l’apartat anterior, essent el seu objecte principal formalitzar la millora de la qualitat urbana –dels seus espais físics– que es planteja com un dels principals reptes de la ciutat- i adequar els instruments d’ordenament urbanístic per aconseguir-los. Així mateix, el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Sarrià de Ter facilitarà:

Els nostres referents

2015

Agenda Urbana Local (ONU)

2016

Nova Agenda Urbana (ONU)

Agenda Urbana Europea

2019

Agenda Urbana Espanyola 2030

Agendes Urbanes Regionals/ Autonòmiques

Agenda Urbana Local

Com estem organitzats?

Coordinació del Pla d’Acció

 • Alcaldia – Àrea de Desenvolupament Local Municipal

Comissió Tècnica de Seguiment

 • Secretaria i Desenvolupament Local
 • Consultors Externs: Malla d’idees, Neorg, TECH friendly, Urban Facts

Comissió Transversal

 • Comissió Tècnica de Seguiment
 • Representants de totes les àrees

Comissió Política

 • Amb tots els grups municipals

Grup Motor

 • Amb agents socials del municipi

Aquestes Comissions, així com els tallers de participació ciutadana que es duran a terme, revisaran els 10 Objectius Estratègics de l’Agenda Urbana per tal de recollir els reptes i propostes d’activitats que ens ajudin a dissenyar un Sarrià de Ter més humà, sostenible, inclusiu i de KM 0, participatiu i transparent.

Grups de treball

Sarrià de Ter a escala humana

Sarrià de Ter sostenible

Sarrià de Ter inclusiva i de Km 0

Sarrià de Ter participativa i transparent

Finançament

L’any 2021 Sarrià de Ter va ser seleccionada pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana com un dels 121 municipis pilot per desenvolupar el seu projecte d’Agenda Urbana Espanyola. Així, el municipi ha estat beneficiari dels fons Next Generation EU de la Unió Europea mitjançant el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Govern d’Espanya. 

Equip tècnic