Subvencions

Subvencions de la Diputació de Girona

Actuacions municipals motivades pel temporal Glòria:

- Concepte subvencionat: Arranjament de la carretera St. Medir i del carrer del Riu

- Import subvencionat 17.639,23 € 

- Pressupost de les actuacions: 35.805,47€ 

 

Habitatge:

- Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals, any 2020

Concepte subvencionat: Redaciió del Pla Local d'Habitatge de Sarrià de Ter

Empresa adjudicatària: Lavola 1984, SAU

Cost de l'actuació: 15.439,60 €

Import subvencionat: 10.000,00 €

 

Esports:

- Programa A1 anual de promoció de l'activitat fisicoesportiva

Concepte subvencionat: lligues intermunicipals de bàsquet i futbol sala

Import sol·licitat: 26.000 euros

Import subvencionat: 3.260 euros

- Programa A3: suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments municipals

Concepte subvencionat: salinització de la piscina municipal

Import subvencionat: 6.938,78 euros

 

Fons de cooperació econòmica i cultural any 2020

La Diputació de Girona ha atorgat un muntant toal de 112.617,80 euros per aquest any 2020 en concepte de:

a) Fons de Cooperació Económica en despeses corrents: 92.976,40 € 

    Finançament de les despeses en neteja viària i enlllumenat públic exterior

 

b) Fons Cultural: 16.407,60 € 

    Finançament per activitats culturals, Sarrià Actiu i espectacles i artistes del Catàleg Escènics

 

c) Camins: 600,00 € 

   Finançament per la sega de marges de camins de titularitat municipal

 

d) Noves tecnologies: 2.633,80 €

   Finançament per l'adquisició i renovació de material/ programari informàtic de les oficines municipals

 

Subvenció per al finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat Municipal i d'escoles rurals, per al curs 2018/2019

L'Ajuntament ha sol·licitat un total de 55.125,00 € a la Diptuació per tal de sufragar despeses de funcionament de l'Escola Bressol Municipal "CONFETTI" per al curs 2018/2019.

Subvenvió per al suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport:

 

Programa A: Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport.

 

Subprograma A1: Suport als programes municipals de promoció de l'activitat fisicoesportiva:

Concepte: Lligues intermunicipals de futbol sala i bàsquet. Lliga de futbol pista (estiu). Natació i Aquagym

Import sol·licitat: 4.000,00 €

subvencionat: 4.000,00 €

 

-Subprograma A3: Suport a les actuacions d'acondicionament i millora en equipaments esportius municipals

Concepte: Instal·lació de la coberta de la grada del camp de futbol de gespa artificial de La Rasa.

Import sol·licitat: 10.000,00 €

Import subvencionat: 5.918,37 €

 

-Subprograma A5: Suport als programes municipals d'ajuts als esportistes individuals gironins

Concepte: Participació als campionats d'Espanya Sub18 d'Atletisme

Esportista sarrianenca: Laia Passolas Nadal

Import sol·licitat: 1.000,00 €

Import subvencionat: pendent de resolució

 

Fons 2019

 

-Fons de Cooperació Econòmica: 92.976,40 €

 Concepte: Despeses corrents en serveis obligatoris (neteja viària i recollida selectiva)

-Fons de Cooperació Cultural: 16.407,60 €

 Concepte: Despeses en activats culturals, contractació artistes/ espectacles del Catàleg Escènics i dinamització de les sales de lectura

 -Actuacions en camins rurals (sega dels marges de camins municipals): 600,00 €

Concepte: Despeses en el desbrossament i sega de vegetació dels marges de diferents camins de titularitat i gestió municipal

-Facilitar l'accés a les noves tecnologies: 2.633,80 €

Concepte: Despeses en l'adquisició de programari informàtic

 

Total Fons 2019: 112.617,80 €

Polítiques d'habitatge:

Concepte subvencionat: rehabilitació d'un pis destinat a habitatge social

Import atorgat: 7.000,00 €

 

Inversions en habitatges destinats a polítiques socials:

Concepte: reforma i rehabilitació pis social La Rasa

Import sol·licitat: 10.000 €

Import atorgat: 10.000 €

 

Subvencions excloses de concurrència pública 

Concepte subvencionat: arranjament de la carretera del Golf Girona

Cost total de l'obra: 26.301,60 €

Import subvencionat (38,00%)= 9.995,00 €

Concepte subvencionat: rehabilitació Centre Cultural Parroquial

Import atorgat: 45.679,00 €

 

Llars d'infants:

-Finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de l'Escola Bressol Municipal (EBM) Confetti pel curs 2017/18.

-Import total a subvencionar: 56.000 €

 

Fons 2018:

-Fons de Cooperació Econòmica: 87.846,00 €

-Fons de Cooperació Cultural: 15.502,00 €

-Actuacions en camins rurals (sega dels marges de camins municipals): 600,00 €

-Facilitar l'accés a les noves tecnologies: 2.601,48 €

Total Fons 2018: 106.549,48 €

 

Promoció i foment de l'activitat física i l'esport:

Concepte: lligues intermunicipals de bàsquet i futbol sala

Import subvencionat: 4.000,00 €

 

Organització d'esdeveniments de caràcter firal:

Concepte: Fira del Paper i el Cartró

Import subvencionat: 2.500,00 €

 

Campanya del Pla a l'Acció 

Concepte: canvi de lluminàries CEIP Montserrat i local social La Rasa

Import sol·licitat: 7.231,23 €

Import atorgat: pendent de resolució

A continuació, es detalla l'estat actual del tràmit de les subvencions sol·licitades aquest any:

Subvencions Concepte Import solicitat Resolució Import atorgat
Actuacions en camins rurals i matèria forestal Desbrossament 5 camins municipals 647,96 € 642,60 €
Campanya del Pla a l’Acció. Línia 1 Servei de comptabilitat energètica (56 pòlisses) 1.008,00 € 1.008,00 €
Campanya del Pla a l'Acció. Línia 3 Substitució per lluminàries LED 10.000,00 € 9.051,28 €
Fons de Cooperació Econòmica Servei de neteja viària 59.215,00 € 59.215,00 €
Fons de Cooperació Cultural Despeses culturals 10.450,00 € 10.450,00 €
Promocio i foment activitat física i l'esport. Programa A1 Lligues d'esport i activitats aquàtiques 4.000,00 € 4.000,00 €
Facilitar l’accés a les noves tecnologies Renovació maquinari/programari informàtic 2.308,71 € 2.308,71 €
Polítiques d’habitatge 4 sessions formatives en masoveria urbana 3.396,00 € 3.396,00 €
Restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial Rehabilitació de l’edifici Rafael Masó 50.000,00 € 13.200,00 €
Fons documental biblioteca Compra de llibres i CD’s 5.306,76 € 5.306,76 €
Organització d’esdeveniments de caràcter firal 19a Fira del Paper i el Cartró 3.000,00 € 1.500,00 €
Despeses funcionament centres de formació d’adults Despeses del Centre Cívic La Cooperativa 10.000,00 € 5.039,49 €
Despeses funcionament llar d’infants Escola Bressol Municipal Confetti curs 2016/17 63.000,00 € si 63.000,00 €

Títol de la subvenció: Foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica. 

Concepte subvencionat: 19a edició de la Fira del Paper i del Cartró

Import subvencionat: 1.500,00 €

Import total justificat: 12.158,66 €