Organització

El Ple Municipal

És el màxim òrgan de representació i deliberació de l’Ajuntament. Està format pels 13 regidors i regidores (els que pertoquen per la població de Sarrià de Ter) que han estat escollits a les eleccions municipals. 

El Ple està presidit per l’alcalde i es divideix per grups municipals que agrupa –normalment- els regidors escollits en una mateixa candidatura. Així, actualment, al Ple de Sarrià de Ter hi ha cinc grups municipals: ERC ( 6 regidors ), Poble Actiu Sarrià de Ter-Amunt ( 3 regidors ) , PSC ( 2 regidors ), Junts per Sarrià ( 1 regidor ) i C’s Sarrià de Ter ( 1 regidor ). 

Ordinàriament es reuneix un cop al mes i s’hi discuteixen i aproven els principals assumptes municipals. Són sessions obertes al públic i segons el Reglament de Participació ciutadana els ciutadans també tenen la possibilitat d’intervenir-hi a la part final. 

Tinents d’Alcalde i Junta de Govern Local

El cartipàs municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per al mandat 2019-2023, està format per l’alcaldia i quatre tinençes d’alcaldies amb quatre grans àrees amb les correspontents regidories ( aprovat en ple celebrat el dia 12/07/2019 ):  

 1. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: Encarna Jiménez i Yeste
 2. ÀREA DE CULTURA: Jordi Estefanell i Medina
 3. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL:  Desi Arasa i Jiménez
 4. ÀREA DE GOVERN OBERT: Josep M. Santiago i González 
Aquests són els quatre tinents d’alcalde que són els que configuren –conjuntament amb l’alcalde- la Junta de Govern Local. La Junta de Govern està formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde i les seves funcions són les que els delega el Ple i l’alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors. Els altres regidors amb delegacions de govern que no són membres de la Junta poden ser convidats per l’alcalde però hi assisteixen amb veu i sense vot. 

La Comissió Delegada de Regidors

L’Alcalde delega en el conjunt dels regidors que formen part de la Comissió Delegada de Regidors (Govern municipal) les àrees de govern (per àmbits de treball). Cada regidor i regidora té la responsabilitat de liderar cadascuna d’aquestes àrees i gestionar-ne el dia a dia. Per coordinar-se, els regidors conjuntament amb els tinents d’alcalde i l’alcalde es reuneixen un cop per setmana en la Comissió Delegada de Regidors. 

Per aquest mandat, les delegacions i els/les responsables són els següents:

Regidories de Barri

Com ja es va fer en l’anterior mandat, es duen a terme les Regidories de barri. Cada barri del municipi té un/a regidor/a referent. Cadascun dels edils es responsabilitza de vetllar per les necessitats concretes de cada zona i alhora és la persona de contacte ( directa i franca) pels veïns i veïnes del poble. Aquesta eina té com a objectiu, millorar la proximitat i les relacions amb la ciutadania.

Sarrià de Baix

Jordi Estefanell

jestefanell@sarriadeter.cat

Sarrià de Dalt – Socs

Josep M. Santiago

jmsantiago@sarriadeter.cat

La Rasa

Montserrat Sòria i Ribera

msoria@sarriadeter.cat

Pla de l’Horta, M. Boscosa, Xuncla i Entorns

Encarna Jiménez

ejimenez@sarriadeter.cat

Pla dels Vinyers

Desi Arasa

darasa@sarriadeter.cat

Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans municipals col•legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.

En el si de les Comissions Informatives es donarà compte dels decrets signats per l’Alcalde i els seus Delegats i els Presidents de Comissions Informatives.
També s’hi donarà compte de les línies d’actuació dels diferents departaments municipals. Les comissions informatives tindran com objecte principal el que els hi dóna la legislació local d’informar els dictàmens proposats pel Govern per tal de ser aprovats a la Junta de Govern o al Ple Municipal.
Quan el Govern Municipal proposi plans d’actuació, aquests seran objecte d’estudi. Els Regidors i Regidores que ho desitgin faran propostes per al seu millorament en el si de les Comissions Informatives.
Els anomenats plans d’actuació són la formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament.També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.

Els Regidors i Regidores delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l’acompliment de les línies d’actuació dels Plans d’Actuació del seu departament.

Comissions informatives

Urbanisme, serveis públics i medi ambient

 • Narcís Fajula i Aulet
 • Josep M. Santiago i González

Hisenda i govern local i administració

 • Narcís Fajula i Aulet
 • Encarna Jiménez Yeste
 • Desirée Arasa i Jiménez

Servei Personal i acció social

 • Encarna Jiménez i Yeste
 • Desirée Arasa i JIménez
 • Montserrat Sòria i Ribera

Transparència

 • Narcís Fajula i Aulet
 • Montserrat Sòria i Ribera

Junta de Coordinació

 • Narcís Fajula i Aulet
 • Josep M. Santiago i González
 • Encarna Jiménez Yeste
 • Desirée Arasa i Jiménez
 • Jordi Estefanell Medina
 • Montserrat Sòria i Ribera