Skip to content

/

Subvenció per a empreses Cooperatives

Subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives (Convocatòria)

Organisme atorgantGENERALITAT DE CATALUNYA
Departament d’Empresa i Treball
ObjecteL’objecte d’aquesta Resolució és obrir la convocatòria dels ajuts de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social, que preveu el capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, modificat pel capítol II del Decret llei 7/2021, de 9 de febrer.

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social


El capítol V preveu mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social. Aquestes mesures tenen per objecte l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els autònoms i les empreses cooperatives i de l’economia social.


b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social.
BeneficiarisPoden ser entitats beneficiàries d’aquests ajuts les empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.
Accions subvencionablesEls projectes de la línia 2 que poden ser objecte d’ajut són els següents:

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica els nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l’últim balanç.

b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals els nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000 d’euros anuals, segons l’últim balanç.

c) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C)

Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social els nous projectes singulars de creixement o d’intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 d’euros anuals, segons l’últim balanç.

d) Projectes singulars de cooperativisme de plataforma i/o distribució logística (eix D).

Es consideren projectes singulars de cooperativisme de de plataforma i/o distribució logística els nous projectes que promoguin el consum cooperatiu en forma de plataforma tecnològica i/o que tinguin incidència en el posicionament de l’economia social com a model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català.
Despeses subvencionablesa) Les despeses per elaborar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte.

b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte o que en faci tasques d’elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. El personal pot ser contractat directament per l’entitat.

Les empreses o entitats beneficiàries poden imputar, com a despeses de personal, un màxim de 32.000 euros per persona treballadora.
RequisitsL’inici de les actuacions ha de ser obligatòriament durant l’any 2020.

Els projectes han d’establir un conjunt d’activitats interrelacionades i coordinades adreçades a uns objectius específics que, basant-se en una adequada lògica d’intervenció, demostrin els vincles causals entre les diferents actuacions, els productes i els resultats previstos, i considerin els recursos humans i materials necessaris i la temporalitat de les actuacions.

La singularitat dels projectes ve donada pel que estableixin obligatòriament la combinació de dues o més actuacions (plantejades com un itinerari).

Les propostes de participació han de presentar un enfocament basat en resultats. Aquest requeriment es valora en funció dels valors estimats segons els indicadors d’execució i de resultats proposats.
Termini de realitzacióEl període d’execució de les accions objecte de subvenció s’inicia l’1 de gener de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2022.

Les actuacions s’han d’iniciar obligatòriament durant l’any 2021.
Dotació pressupostàriaL’import màxim que es destina als ajuts dels eixos A, B i C és de 5.000.000 d’euros i 2.000.000 d’euros pel que fa als ajuts atorgats de l’eix D, distribuïts entre les anualitats 2021 i 2022.
QuantiaLa quantia màxima de la subvenció per a cadascun dels eixos d’aquesta línia és la següent:

– Eix A: 60.000 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.
– Eix B: 180.000 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.
– Eix C: 400.000 euros, i pot cobrir fins al 75% del cost total del projecte.
– Eix D: 1.000.000 d’euros, i pot cobrir fins al 65% del cost total del projecte.
Lloc de presentacióLes sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament per via electrònica, en el marc del que estableix l’article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/) o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació que preveu l’article 11 de l’annex 1 d’aquesta Resolució, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/) o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
Termini de presentacióEl termini de presentació de sol·licituds és d’un mes. S’inicia a les 9:00 h de l’endemà hàbil de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15:00 h del darrer dia comptat des de l’inici del termini.
NormativaConvocatòria (DOGC núm. 8454 de 09.07.2021) Mesures urgents (DOGC núm. 8128 de 07.05.2020)

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!