Skip to content

/

Suport econòmic al servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal

Dipsalut, l’administració pública local en forma d’organisme autònom de la Diputació de Girona que s’encarrega de donar cobertura en salut pública, ha concedit a l’Ajuntament de Sarrià una subvenció pel programa PT15, de suport econòmic al servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.

Programa PT15

Les piscines són equipaments amb una alta afluència d’usuaris, i cal tenir presents un seguit de precaucions i serveis per protegir la seva salut.


L’objectiu d’una acurada gestió de la piscina és reduir al mínim els riscos relacionats amb l’ús d’aquests equipaments.


Els responsables de vetllar per la seguretat dels banyistes són els professionals del socorrisme aquàtic. La normativa regula quines són les característiques de les piscines que estan obligades a disposar de socorristes i el nombre de professionals necessaris en cada cas.


La primera prioritat dels legisladors, gestors i responsables de les piscines ha de ser garantir la seguretat de tots els usuaris.

L’any 2021, han estat 64 els ajuntaments que han sol·licitat aquest suport econòmic per a les despeses salarials dels equips de socorrisme. Dipsalut ha fet una aportació mitjana del 18% de la despesa subvencionable del servei.
 

Objectius
  • Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d’unes piscines municipals segures, amb el servei de socorrisme necessari.
Destinataris

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.


Poden participar tots els municipis que disposin de piscines municipals amb servei de socorrisme, sempre que el personal compleixi amb els requeriments que la normativa d’aplicació estableix per a l’exercici d’aquesta professió.


En aquest sentit, el Consell Català de l’Esport estableix que els socorristes han d’estar inscrits al Registre oficial de professionals de l’esport de Catalunya ( ROPEC ), en algun dels apartats que autoritza a exercir la professió de socorrista aquàtic en piscines.

Accions
  • Aprovar i concedir una línia de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals, que els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar d’acord amb allò establert a les bases i convocatòria de la subvenció.
  • Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació als serveis de socorrisme.
Normativa
  • Reial decret 879/2011, de 24 de juny, pel qual s’estableix el títol de tècnic esportiu superior en salvament i socorrisme i se’n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d’accés.
  • Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, modificada per la llei 7/2015.
  • Decret 95/2000, del 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, modificat mitjançant el Decret 165/2001, del 12 de juny.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!