Notícies

Notícies


Tot i mantenir congelat els impostos directes (IBI) per al l’any 2017, els pressupostos municipals, sumen un total de 3.659.650€, és a dir, un 5,88% més que l’any anterior (203.275 euros superior). Aquest increment sobretot ve donat per una pujada pel que fa la previsió d’entrades, especialment derivat de dos elements un ajustament a l’alça d’alguns ingressos (com plusvàlues i impost de construccions) i pel fet d’haver consolidat els 5.000 habitants (majors transferències).

De la mateixa manera, a més de tenir majors ingressos, enguany es podrà disposar de més recursos degut a una millora en la gestió econòmica del consistori. Aquí, cal destacar que la política feta els darrers anys de reducció de l’endeutament ha generat més diners per poder disposar de més recursos i no pagar interessos bancaris.
En concret, la reducció en 200.000 euros del deute l’any 2016 significa que es destinen 33.500 euros menys a l’any de quotes bancàries. A més, a llarg termini, ha suposat reduir encara més la ràtio d’endeutament municipal que ja era del 41% (2015) quan el 2011 era del 60%.

Aquesta disposició de recursos es reparteix de la següent manera:

1. Inversió Social: Continua essent una prioritat.

Pel que fa a la despesa social es manté el gruix de despesa incorporada ja ens els pressupostos de l’any anterior. Així, les partides que més van créixer el passat exercici: ajuts d’urgència i beques escolars, s’ha mantingut als mateixos nivells mantenint, per tant, l‘esforç. Perquè aquesta continua essent una prioritat municipal (partida 231/48000: .

Pel que fa a l’atenció a la gent gran es mantenen els programes iniciats els darrers anys però s’incorpora noves iniciatives de treball comunitari per barri (partida 231/22700: treballs a tercers serveis socials: 116.000 euros).
Increment aportació targetes +70: El programa de subvenció del transport públic als majors de 70 anys es veurà reforçat amb una major aportació econòmica. Això significa que malgrat hi hagi un increment de persones usuàries es mantindran els 10 viatges mensuals per veí. (La partida 4411/22302: “Renovació targetes de transport”: passa de 11.000 euros a 14.000 euros).

En aquest àmbit, però la principal novetat és a l’àrea de joventut. S’incorpora una partida per iniciar les tasques de dinamització de joventut. Una primera partida per poder afrontar la despesa d’un tècnic compartit a través del consell comarcal (partida 3371/13014: Personal Dinamitzador de Joventut: 5.270 euros).

Es manté l’esforç fet a la partida destinada a l’Escola Montserrat que ja es va doblar l’any passat i enguany es manté. (La partida 323/22700: “Treballs a Tercers de l’Escola Montserrat”: 10.000 euros).

En aquest àmbit també cal afegir-hi l’increment de l’esforç fet per ajudar a l’esport de base (una pota important de la política social d’un poble) amb un increment de les partides destinades a subvencions a entitats esportives. Es mantenen els 30.000 euros anuals per a subvencions ordinàries però s’hi afegeixen 3.000 més per a extraordinàries.

2. Espai públic: reforç manteniment i inversió.

Per al pressupost 2016 es va preveure un increment de la partida destinada als treballs de Brigada Municipal amb previsió de poder afrontar noves obres de millora i/o manteniment de l’espaí públic i equipaments municipals. Gràcies a aquell increment s’han pogut afrontar obres de millora en diferents carrers i places o equipaments com la Sala del Carrer Petit, el Pavelló municipal o el camp d’esports. Per aquest any, aquesta despesa no només es consolida (petit increment de l’1%) sinó que es reforça una partida nova destinada exclusivament a clavegueram (13.000 euros).

D’altra banda, i en aquest àmbit, cal dir que aquests pressupostos preveuen un canvi en la provisió del servei de neteja dels equipaments municipals. Fins ara, aquest servei estava subcontractat a empreses externes. Per aquest 2017, i un cop acabat el contracte, s’ha optat per remunicipalitzar aquest servei. Amb aquesta opció, es preveu un estalvi econòmic important (al voltant de 20.000 euros) al mateix temps que s’opta per un model amb més valor social.

3. Més transparència:

Una de les obsessions d’aquest equip de govern es aprofundir en tot el que fa referència al govern obert. En aquest sentit, per aquest pressupost 2017 s’inclou una nova partida per poder finançar el conveni de col·laboració amb al Universitat de Girona per dissenyar i implementar nous mecanismes en aquesta direcció. El conveni preveu posar a disposició de l’Ajuntament els coneixements i recursos humans del Campus de Comunicació cultural i corporativa de la UdG amb la voluntat de millorar els canals de transparència i comunicació entre administració i ciutadania. Aquesta partida està valorada en 8.000 euros.

4. Cultura:

La cultura, potser ha estat dels més oblidats en els anys de contracció pressupostària. L’equip de Govern municipal s’ha proposat anar revertint aquesta situació. Ja el 2016 es va fer un esforç important en aquest sentit i per aquest 2017, aquesta voluntat es reafirma. Així, les partides referides a les activitats culturals generals a la Fira del Paper o els jaciments del Pla de l’Horta es veuen lleugerament incrementades. En aquest apartat també cal sumar-hi l’increment de la partida relacionades amb les festes populars ja que per aquest 2017 es preveu continuar amb les renovacions de la il·luminació nadalenca o la cavalcada de reis.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map