Skip to content

Serveis Socials

Regidoria

Serveis a les Persones

Cristina Angelats Noguer
Regidora

Personal adscrit

Rosa Hernandez
Treballadora Social

Montse Illa
Educadora Social

Lídia Box
Treballadora social de la dependència 

Susanna Vila
Administrativa

Horari

Atenció al públic
de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h.

Per visites amb l’educadora social i la treballadora social cal demanar cita prèvia al telèfon: 972 17 02 11 ext-18

Ubicació

Casa de la Vila.
C/ Major 73
17840 Sarrià de Ter

Els serveis socials d’atenció primària de Sarrià de Ter constitueixen per la població beneficiària el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social.

L’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sarrià de Ter atén a tota la població de dret del municipi a través del seu EBASP (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària).

Tanmateix es contempla en caràcter ordinari l’atenció a individus que per les seves característiques no estiguin en el padró del municipi però s’hi trobin presents (transeünts, col·lectius desplaçats temporalment…).

Les nostres àrees d'actuació són:

  1. Família i les unitats de convivència alternativa
  2. Infància i Adolescència
  3. Gent gran
  4. Persones amb disminució física, psíquica o sensorial
  5. Toxicomanies
  6. Persones en situacions de pobresa, exclusió social i marginació
  7. Presos, ex- reclusos i persones amb activitats delictives
  8. Persones migrades, asilats i refugiats d’acord amb l’article 7.1. del Decret 17/94, on es contempla que “el Govern de la Generalitat ha d’establir les condicions en què poden ser beneficiaris els estrangers, respecte als quals cal observar els tractats i convenis internacionals, el principi de reciprocitat i la legislació específica sobre dret d’asil i la condició de refugiat

En les nostres actuacions tant assistencials com educatives i preventives, les tècniques que utilitzem són les comunes en qualsevol intervenció social (observació, anàlisi de la informació, entrevistes individuals, familiars o grupals si s’escau).

La nostra línia pedagògica de treball parteix de tres grans eixos:

Treballar la proximitat:

Està demostrat que una bona política d’actuació és aquella que dona resposta a les necessitats i demandes dels propis usuaris. Per tant, és evident que s’ha de donar un coneixement d’aquest servei específic cap aquest col·lectiu, buscant vies d’aproximació perquè aquest contacte no sigui dificultós o inaccessible i eliminar els impediments de desconeixement, físic o d’inseguretat… perquè aquesta relació sigui positiva (idea d’aproximar serveis socials al ciutadans i no a la inversa).

Treball en xarxa:

Parlem d’un municipi on hi trobem diferents iniciatives socials (siguin públiques o privades) per tant, s’han de tenir present davant de qualsevol actuació.

Sovint ens adonem que la manca d’informació entre els mateixos professionals fa que es dupliquen tasques o simplement treballem uns objectius comuns sense posar-los en consens amb altres agents del mateix camp, i això fa que a vegades els resultats no acabin de ser de tot satisfactoris.

Per tant, optem per un model de transversalitat, de coordinació directa i real per així rentabilitzar recursos i esforços.

Fomentar la participació i implicació directa:

L’èxit de qualsevol intervenció rau en valorar les iniciatives (individuals i col·lectives) dels membres participants. És difícil potenciar accions educatives i de participació si deixem de banda els interessos propis dels protagonistes, per tant s’ha de treballar per implicar-los en el procés des de la base. A partint de la idea que els serveis socials pot fer un acompanyament i un reforç a les seves propostes.

Alhora s’han de buscar espais i vies de comunicació per tal de canalitzar aquestes demandes i oferir una resposta clara, positivitzant les iniciatives que puguin sorgir.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!