Consells sectorials de participació

Fruit del Reglament de Participació Ciutadana de Sarrià de Ter es van crear diferents Consells de participació ciutadana amb la voluntat de “que els grans debats locals i les conclusions respecte els temes de més calat al municipi puguin gaudir d’un ampli consens”.

 El principal és el Consell de Poble encarregat que “té per finalitat el debat sobre els afers i les grans problemàtiques del municipi”. Està configurat per representants dels diferents barris (a través de les AAVV) i dels diferents consells Sectorials i està presidit per l’Alcalde o Alcaldessa.

Per altra banda, el mateix reglament crea els Consells Sectorials. En concret, l’article 17 del Reglament defineix els objectius dels Consells Sectorials de Participació: Els consells sectorials són òrgans de participació, de caràcter consultiu, que vehiculen les demandes, queixes, suggeriments, propostes i informacions derivades dels àmbits de gestió municipal. Les inquietuds ciutadanes en cadascun de les matèries de competència del govern local es concentren en aquest espai”.

Els Consells sectorials creats són: Esportiu, Cultura, Poble i Joventut.    

També existeixen la Taula de la Dona, la Comissió de Festes, i els diferents Consells Escolars Municipals. 

Finalment, l’Ajuntament de Sarrià de Ter en tant que membre de diferents consorcis (VIES VERDES, CONSORCI DEL TER, CILMA i LOCALRET) i empreses de serveis públics metropolitans (TRARGISA i AGISSA) també delega un/a representant en cadascun dels òrgans de decisió d’aquests organismes.  

Representants de l’Ajuntament als organismes en els quals l’Ajuntament ha de tenir representació:

 • Representant  

 

 • Suplent  

 

 • Representant ERC 

 

 • Representant PAS 

 

 • Representant PSC 

 

 • Representant JxSarria
  Narcis Farroni

 

 • Representant Ciudadanos

 • Representant

 

 • Suplent

 • Representant  

 

 • Suplent

 • Representant Ajuntament
  Josep M. Santiago González 

 

 • Representant ERC
  Desirée Arasa

 

 • Representant PAS

 

 • Representant PSC

 

 • Representant JxSarria
  Narcis Farroni

 

 • Representant Ciudadanos

 • Representant Ajuntament
  Jordi Estefanell i Medina 

 

 • Representant ERC

 

 • Representant PAS

 

 • Representant PSC

 

 • Representant JxSarrià

 

 • Narcis Farroni

 

 • Representant Ciudadanos

 • Representant Ajuntament 
  Narcís Fajula i Aulet 

 

 • Representant ERC

 

 • Representant PAS 

 

 • Representant PSC

 

 • Representant JxSarria
  Narcis Farroni

 

 • Representant Ciudadanos

 • Junta General d’Accionistes
  Narcís Fajula i Aulet

 

 • Consell d’Administració
  Narcís Fajula i Aulet

Narcís Fajula i Aulet

Narcís Fajula i Aulet

Narcís Fajula i Aulet

Narcís Fajula i Aulet

Josep M. Santiago i González

Jordi Estefanell