Skip to content

/

Nova llei de benestar animal

Desde l’Ajuntament, repassem els punts claus de la nova llei de benestar animal aprovada el 29 de setembre de 2023 i, també, l’ordenança municipal.

  1. Les persones que optin a ser titulars de gossos hauran dacreditar la realització un curs de formació per a la tinença de gossos que tindrà una validesa indefinida.
  2. Aquest curs de formació serà gratuït i el contingut es determinarà reglamentàriament.
  3. En el cas de la tinença de gossos i durant tota la vida de l’animal, la persona titular haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que inclogui en la cobertura les persones responsables de l’animal, per un import de quantia suficient per sufragar les possibles despeses derivades, que sestablirà reglamentàriament.

Ordenança municipal:

  1. En les vies i/o espais públics, tot incloent també les parts comunes dels immobles col·lectius, els transports públics i els llocs i espais d’ús públic en general, els animals han d’anar acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l’animal, proveïts de corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a l’animal, adient a l’espècie i raça i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la identificació del propietari; excepte en aquells indrets especialment condicionats per deixar els gossos lliures, determinats per l’autoritat municipal.

Article 32è

  1. Els propietaris o conductors d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els excrements les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà a excepció de l’específic per a aquesta finalitat.
  2. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a recollir les deposicions immediatament, de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat afectat.

Article 40è

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a:

a ) Identificar-los electrònicament mitjançant la implantació d’un transponedor que contingui un microxip amb un codi homologat o d’altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària dins els dos mesos següents a la data de naixement de l’animal.

b) Inscriure’ls en el registre censal municipal en el moment de l’adquisició, o en el termini de dos mesos des de la data de canvi de residència de l’animal o trasllat temporal per un període superior a sis mesos al terme municipal de Girona o dins els tres primers mesos de vida de l’animal.

Article 43è

En les vies i espais públics els animals de companyia han de dur d’una manera permanent una placa identificadora, o qualsevol altre mitjà d’identificació, adaptada al collar o a la corretja en què han de constar el nom de l’animal i les dades i el telèfon de la persona que n’és posseïdora o propietària. Els gossos han de portar la placa del cens de l’Ajuntament.

Ajuntament de Sarrià de Ter

Escola Bressol "Confetti"

Biblioteca "Emília Xargay"

Centre Cívic la Cooperativa

Pavelló Municipal

Serveis Tècnics

Ràdio Municipal

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!